Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4

Ogłoszenie nr 25/2022

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

rzemieślnik specjalista w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Wymiar etatu: od 0,75 do 1
Stanowiska: 1

Miejsce pracy:
Poznań, ul. Czarna Rola 4

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca na stanowisku robotniczym łącząca wysiłek fizyczny i umysłowy. Przez większość zmiany roboczej praca ma charakter fizyczny i polega na wykonywaniu prac gospodarczych, konserwacyjnych i naprawczych; pozostały czas przeznaczony jest na pracę o charakterze lekkim, wykonywaną w pozycji siedzącej (dozorowanie obiektu, obserwacja monitoringu wizyjnego, drobne prace biurowo-kancelaryjne na stanowisku pracy wewnątrz budynku); okresowo wykonywane są prace fizyczne o charakterze lekkim i średnio-ciężkim (prace porządkowe na zewnątrz budynku – zamiatanie, odśnieżanie, grabienie, odgarnianie, przycinanie); praca wykonywana samodzielnie, wymagająca sprawności obu rąk i nóg; praca na wysokościach powyżej 3 metrów; prowadzenie samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy. Budynek WIOŚ w Poznaniu posiada bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zakres zadań:

 • pomoc w pracach rzemieślniczych i innych wymagających użycia siły fizycznej,
 • drobne prace remontowo-naprawcze,
 • wymiana żarówek, świetlówek, gniazdek, naprawa wyłączników,
 • dbanie o prawidłowe działanie urządzeń sanitarnych,
 • dozór mienia znajdującego się na nieruchomości Urzędu położonej w Poznaniu przy ul. Czarnej Roli 4,
 • właściwe reagowanie w przypadku zaistniałych zagrożeń,
 • wydawanie, przyjmowanie kluczy do pomieszczeń wraz z prowadzeniem w tym względzie ewidencji, dbałość o bezpieczeństwo kluczy,
 • obsługa urządzeń monitoringu wizyjnego,
 • dbałość o porządek i estetyczny wygląd budynku Urzędu oraz terenu przed budynkiem,
 • wywieszanie flagi z okazji świąt państwowych i UE,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność i terminowość.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • zróżnicowane zadania,
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • stojaki na rowery oraz miejsce parkingowe na terenie urzędu

Inne informacje:

Życiorys musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Pracę można rozpocząć od 01.2023 r.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 827-05-36

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 30.12.2022
 • aplikuj w formie papierowej
 • decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem  „Ogłoszenie nr 25/2022”

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mający siedzibę w Poznaniu (61-625 Poznań) przy ul. Czarna Rola 4 – dalej „ Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie operatorom pocztowym oraz innym procesorom na podstawie art. 28 RODO, ale tylko jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, jak i występującego po tym okresie czasu niezbędnego na usunięcie przekazanych danych oraz przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.wios.gov.pl