15 sierpnia w godzinach popołudniowych Inspektorzy WIOŚ Poznań Delegatura w Pile, otrzymali zgłoszenie o śniętych rybach na odcinku rzeki Wełny w miejscowości Rogoźno. Po uzgodnieniu z Kierownictwem Delegatury, Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce, w celu ustalenia przyczyny ww. zdarzenia oraz pobrania prób wody z rzeki Wełny. Na miejscu obecni byli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji pracownicy oraz Kierownik oczyszczalni ścieków w Rogoźnie, Burmistrz Miasta Rogoźna oraz Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego przy Regionalnym Centrum Kultury.

W trakcie prowadzonych czynności dokonano oględzin odcinka rzeki Wełny od mostu przy ul. Lipowej do mostu przy DK11. Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Pracownia w Pile, pobrał próby wody z rzeki Wełna. Wszystkie wyniki badań po wykonanych analizach zostaną przekazane WIOŚ.

Dziś, przy udziale przedstawiciela Wód Polskich, zostanie dokonana inwentaryzacja wylotów do rzeki Wełny na ww. odcinku, celem ustalenia ewentualnych nielegalnych wylotów.