W związku z prowadzonymi przez Inspektorów z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu w dniu 03.08.2022r. czynnościami związanymi z porzucaniem i zakopywaniem podkładów kolejowych przypominamy, że podkłady kolejowe stanowią odpad niebezpieczny w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z czym powinny być przekazywane na podstawie kart przekazania odpadów do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Odpady w postaci drewnianych podkładów kolejowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów stanowią odpad o kodzie 17 02 04* wykazujący właściwości niebezpieczne (m.in. ze względu na zawartość substancji niebezpiecznej
o właściwościach rakotwórczych – kreozotu), a ich niewłaściwe magazynowanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska.

W przypadku nielegalnego nagromadzenia odpadów, zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania na własny koszt.

Za zbieranie odpadów drewnianych podkładów kolejowych grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z akcji inspektorów oraz poglądowe zdjęcie podkładów kolejowych.