W dniu 3 czerwca br. do tut. Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęły informacje o widocznym zanieczyszczeniu rzeki Warty. Jeszcze tego samego dnia, uprawniony inspektor WIOŚ w Poznaniu przeprowadził oględziny rzeki Warty w rejonie ul. Nadbrzeże i ul. Panny Marii w Poznaniu oraz na wysokości przejazdu kolejowego w dzielnicy Śródka, a także w rejonie ul. Poznańskiej w Czapurach, gm. Mosina.

Tut. Inspektorat zlecił w dniu 3 czerwca br. Centralnemu Laboratorium Badawczemu, pobór prób wody z rzeki Warty do oceny fizykochemicznej i mikroskopowej pobranych prób. Ze wstępnych badań wynikało, że widoczny osad nie jest zanieczyszczeniem chemicznym. Stwierdzono wówczas wykwit okrzemek.

Pełne wyniki zbadanych wskaźników takich jak przewodność elektrolityczna, fosfor ogólny i azot ogólny wskazują na I klasę jakości wód powierzchniowych. Podwyższone wartości zawiesiny ogólnej wynikały z masowej obecności i zakwitu w wodzie okrzemek centrycznych, co wynika z oceny mikroskopowej pobranej próbki wody z rzeki. Wyniki badań wskazują również na obecność okrzemek pierzastych, zielenic chlorokokalnych, kryptofitów, złotowiciowców, euglenin i sinic nitkowatych.

Uzyskane wyniki pobranych prób wody nie potwierdziły zanieczyszczenia wody w rzece Warcie, a ewentualny opis zgłoszenia, wskazuje na zakwit okrzemek centrycznych, które od czasu do czasu przechodzą eksplozje populacyjne i są przyczyną swobodnego, powierzchniowego unoszenia się w skupiskach, wizualnie przypominających brązową pianę.

Poniżej zdjęcia z dnia poboru próbek: