W nawiązaniu do naszego poprzedniego komunikatu z dnia 29 czerwca br. na temat zakończenia kontroli w sprawie zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego informujemy, że Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w ramach pierwszych działań pokontrolnych w tej sprawie, pismem z dnia 30 czerwca br. zawiadomił Prokuraturę Rejonową Poznań-Grunwald w Poznaniu o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko środowisku:

  • z art. 182 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138), poprzez zanieczyszczenie wody w Kanale Przybrodzkim, rowie SK-63 i Samicy Kierskiej (Pamiątkowkiej) na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica, w takiej ilości i postaci, że mogło to spowodować istotne obniżenie jakości wody w Jeziorze Kierskim, w związku z przynajmniej okresowym odprowadzaniem nieodpowiednio oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym;
  • z art. 186 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, poprzez nieutrzymywanie w należytym stanie eksploatacji urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem, w wyniku zaniechania podejmowania działań minimalizujących ryzyko powstawania zakłóceń technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.

Powyższe podyktowane było ustaleniami ostatniej kontroli, obejmującej oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym, podczas której stwierdzono, że:

  • odprowadzane ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym przynajmniej okresowo nie były oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami, co stanowiło główne zagrożenie dla jakości wody w Kanale Przybrodzkim, rowie SK-63 i Samicy Kierskiej, jak i również w samym Jeziorze Kierskim, tzn. nie stwierdzono istotnego obniżenia jakości wody w Jeziorze Kierskim, niemniej jednak potwierdzono zaistnienie zagrożenia, że do takiego istotnego obniżenia jakości wody mogło dojść, gdyż aktualnie nie jest możliwe określenie jaki długotrwały wpływ na jakość wody w Jeziorze Kierskim będzie miał dopływ znacznej ilości substancji biogennych (związki azotu i fosforu) wraz ze ściekami pochodzącymi z kontrolowanej oczyszczalni;
  • eksploatator oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym nie podjął z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich możliwych do realizacji działań, które pozwoliłyby zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniem w wyniku występowania okresowych zaburzeń technologicznych pracy oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, np. poprzez kontrolę dostawców wprowadzających do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, których incydentalnie zła jakość na dopływie do oczyszczalni doprowadzała okresowo do istotnego pogorszenia jakości odprowadzanych ścieków.

Ponadto Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazał do prokuratury całość zgromadzonego przez siebie materiału dowodowego w sprawie. Dalsze działania pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej osób winnych popełnienia wskazanych czynów zabronionych zależą od decyzji organów ścigania.

Zdjęcie ilustracyjne – fot. Ekaterina Bolovtsova