Z dniem 25 lutego 2022 r. oraz 11 marca 2022 r. weszły w życie akty prawne, zmieniające przepisy w zakresie w sprawozdawczości dotyczącej Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, tj.:

  • ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2021 r. poz. 2127),

  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. z 2022 poz. 455),

  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. 2022 poz. 606).

Powyższe przepisy obowiązują począwszy od roku sprawozdawczego 2021, w związku z czym informujemy o powinnościach z nich wynikających.

Prowadzący instalacje, którzy prowadzą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L33 z 04.02.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – zobowiązani są do przekazania w terminie do dnia 31 marca następującego po roku, w którym rozpoczęli eksploatację instalacji, danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja (obowiązuje, jeśli dane takie nie zostały jeszcze przekazane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska). Przekazanie danych następuje poprzez dokonanie rejestracji zakładu w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz przesłanie podpisanego formularza rejestracyjnego do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Prowadzący instalacje, którzy prowadzą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do ww. rozporządzenia (WE) nr 166/2006, w sprawozdaniu za rok 2021 powinni uwzględnić obowiązkową informację dotyczącą wielkości produkcji. W przypadku przedłożenia sprawozdania nieuwzględniającego tej informacji, należy złożyć korektę sprawozdania za 2021 r., która uwzględni brakujące dane.