Każdy przywóz odpadów do Polski oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem kołowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Od dnia 22.02.2022r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.), polegające m.in. na objęciu systemem SENT przewozów wybranych rodzajów odpadów (przywóz do kraju oraz przewóz przez terytorium Polski). Powyższa zmiana przepisów powoduje, że każdy transport odpadów z zagranicy do Polski, jak również przewóz (tranzyt) odpadów przez terytorium Polski podlega rejestracji w SENT. Obowiązek ten dotyczy odpadów także z tzw. „zielonej listy odpadów”, który nie wymaga zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Powyższe nakłada na podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.
Podmioty, które zobowiązane są do dokonania zgłoszenia, muszą zarejestrować się na elektronicznej platformie PUESC Ministerstwa Finansów.
Jedynym zwolnieniem z rejestru SENT jest przewóz odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006 w ilości do 20 kg.
Szczegóły dot. zgłaszania przewozu towaru można znaleźć na stronie https://www-2.puesc.gov.pl w zakładce ”SENT – przewozy krajowe”

Informacje na stronie GIOŚ:
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/827-system-sent-juz-dziala?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/824-od-22-lutego-odpady-przywozone-do-polski-w-systemie-sent?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/23-miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/823-zasady-rejestracji-w-systemie-sent?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/813-import-odpadow-pod-kontrola?highlight=WyJzZW50Il0=