24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (na podstawie Komunikatu Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami  – MP 2018, poz. 118). Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.

Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości.

Prowadzenie i aktualizowanie BDO stanowi kompetencję marszałka województwa. Informacje na ten temat dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego https://www.umww.pl/rejestr-bdo

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru określa aktualne brzmienie przepisu art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

Podkreślić należy, iż od 1 stycznia 2020 r. obowiązek wynikający z cytowanego przepisu spoczywać będzie też na: 

a) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,

b) podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmioty, które nie podlegają wpisowi do rejestru (ani na wniosek, ani z urzędu), wymienione zostały w art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach.

Za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru (niezłożenie wniosku o wpis, zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym) lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru grozi kara aresztu albo grzywny – czyny te stanowią wykroczenia.

Naruszenie obowiązków w tym zakresie zagrożone jest administracyjnymi karami pieniężnymi wymierzanymi przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w sytuacjach opisanych poniżej. Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru, który powinien zostać dokonany na wniosek oraz nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (dotyczy tylko podmiotów zobowiązanych do tego na podstawie art. 63 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach) zagrożone jest administracyjną karą pieniężną w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Natomiast transport odpadów bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł (art. 195 u.o o.).

BDO oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://bdo.mos.gov.pl/