Wyniki dziesiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 19 listopada br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 1-godzinna i średnia 24-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM10 – średnia 24-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM2,5 – średnia dla roku,
  • tlenku węgla,
  • benzenu,
  • ołowiu, niklu, arsenu i kadmu,
  • benzo(a)pirenu.

Dokonano analizy wyników pomiarów z okresu 01 listopada 2018 do 31 października 2019.

Odnotowane w wyżej wymienionym okresie wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu, wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu PM10 dla roku kalendarzowego, a także oznaczeń metali w pyle PM10 (ołów, arsen, kadm, nikiel) na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego dla wymienionych substancji.

Dla analizowanego okresu stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu dla wszystkich stanowisk pomiarowych.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) stwierdzono wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego)

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Gniezno, ul. Paczkowskiego

Piła, ul. Kusocińskiego

Wągrowiec, ul. Lipowa

Na stanowiskach w: Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Pleszewie dopuszczalna krotność przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24 godziny w roku kalendarzowym została już przekroczona.