Szanowni Państwo,

Mając na uwadze wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 1592 z późn. zm.) zapis art. 25 ust. 6a i nast. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 roku poz. 701 z późn. zm) nakładający obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska proponuje następujący, bezpieczny tryb postępowania mającego na celu przekazanie danych niezbędnych do logowania się do wizyjnego systemu kontroli:

  1. Pismo zawierające login oraz link dostępowy przesłać listem poleconym na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4, 61 – 625 Poznań. Dane należy zabezpieczyć w odrębnej kopercie umieszczonej wewnątrz przesyłki, opisanej jako „login i link dostępowy do wizyjnego systemu kontroli w miejscu magazynowania lub składowania odpadów zlokalizowanym pod adresem ……………………, należącym do ………………..”
  2. Odrębne pismo zawierające hasło do zalogowania się wraz z ewentualną instrukcją logowania do systemu dostępowego należy przesłać osobnym listem poleconym na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4, 61 – 625 Poznań lub złożyć w opieczętowanej kopercie w siedzibie tut. Organu. Informacje należy zabezpieczyć w odrębnej kopercie umieszczonej wewnątrz przesyłki, opisanej jako „hasło wraz z instrukcją logowania do wizyjnego systemu kontroli w miejscu magazynowania lub składowania odpadów zlokalizowanym pod adresem ……………………, należącym do ………………..”.

               Jednocześnie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w wypadku, gdyby w wyniku wykorzystania dostępu do obrazu w czasie rzeczywistym tut. organ pozyskał jakiekolwiek dane osobowe, będą one przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych, wynikających z w/w ustawy o odpadach. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, dalej zwane rozporządzeniem) stanowi w art. 6 ust. 1 lit e), że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem w przypadkach gdy jest ono niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

               Podobnie z art. 6 ust. 1 lit. c) powołanego rozporządzenia wynika wprost prawo posiadacza do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w efekcie działania monitoringu wizyjnego, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze. Oznacza to, że uzyskane dane mogą być wykorzystane bez zgody osób których dotyczą, lecz wyłącznie we wskazanym celu, tj. realizacji ustawowego obowiązku prowadzenia i udostępniania uprawnionym organom monitoringu wizyjnego.

               Powyższe uprawnienia nie uchybiają obowiązkom informacyjnym wynikającym z rozporządzenia, tj. w szczególności przekazanie w zwięzłej, jasnej i przejrzystej formie informacji o funkcjonującym monitoringu wizyjnym, ze wskazaniem okoliczności wynikających z rozdziału III rozporządzenia (art. 12 i nast. rozporządzenia).