Od 1 kwietnia do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego, powstającego w powietrzu przy powierzchni ziemi, są najwyższe, na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza dla województwa wielkopolskiego prezentowana jest pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114.

Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby odpowiednie wartości średnie:

  • średnia 24-godzinna,
  • najwyższa 8-godzinna średnia krocząca (wartość normowana),
    oraz najwyższe stężenie ozonu w ciągu doby.

Głównym celem opracowywania prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym jest zapewnienie bieżącej informacji o możliwości przekroczenia alarmowych stężeń ozonu (240 µg/m3) w powietrzu społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych.

Prognoza jest wykonywana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: