W dniu 30.06.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się drugie posiedzenie „Zespołu do spraw wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Celem Zespołu jest przygotowanie projektu uchwały lub projektów uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jednym z tematów było prowadzenie pomiarów jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W nawiązaniu do pojawiającego się kilkukrotnie podczas spotkania tematu pomiarów zanieczyszczenia powietrza za pomocą niskokosztowych czujników przekazujemy fragment informacji ze strony GIOŚ „Pomiary pyłu zawieszonego w powietrzu”:

„(…) Oferowane na rynku komercyjnym tzw. niskokosztowe czujniki do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu, nie są urządzeniami pracującymi zgodnie z metodyką referencyjną (metodą grawimetryczną, zwaną również metodą manualną). Z powodu braku wykazanej równoważności metody stosowanych w czujnikach niskokosztowych do metodyki referencyjnej nie mogą być one traktowane jako źródło wiarygodnych danych, a na ich podstawie nie można określać czy nastąpiło przekroczenie norm jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, docelowych, informowania czy alarmowych) i dokonywać oceny jakości powietrza.

Z powyższych powodów czujniki te nie są stosowane do pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Niejednokrotnie lokalizacja czujników niskokosztowych stosowanych przez osoby indywidualne czy też w ramach różnego rodzaju projektów, nie spełnia wymogów zapisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu ponieważ są one montowane w miejscach mało reprezentatywnych dla danego obszaru, na przykład na balkonach, przy oknach, na dachach, drzewach itp.

W związku z powyższym, śledząc w Internecie informacje na temat stężeń pyłu zawieszonego, które są generowane za pomącą niskokosztowych czujników, należy mieć na uwadze, iż pomiary te mogą być obarczone bardzo dużym błędem, a w przypadkach skrajnych mogą być one całkowicie nieprawidłowe, co w konsekwencji może wprowadzać użytkowników tych informacji w błąd.”

Pełna informacja znajduje się na: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/391-pomiary-pylu-zawieszonego-w-powietrzu.

Na ten temat wypowiedział się również Albert Gonzalez Ortiz, ekspert ds. jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska, który omawiał wyniki raportu „Jakość powietrza w Europie – 2016” oraz mówił o roli nowych technologii, takich jak obrazy satelitarne w ulepszaniu badań jakości powietrza.

https://www.eea.europa.eu/downloads/78f81c6883d74ad387290c4df143652b/1499332558/jakosc-powietrza-pozostaje-waznym-tematem.pdf