W dniu 24 września 2016 r. na terenie Toru Regatowego Malta odbyła się impreza pn. „zaBIEGaj o FUNdusze”. Organizatorem przedsięwzięcia promującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO2014+) był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Udział w wydarzeniu „zaBIEGaj o FUNdusze” był okazją do poszerzenia wiedzy na temat Funduszy Europejskich. Do udziału w imprezie zaproszeni zostali beneficjenci WRPO, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Laboratorium WIOŚ zaprezentowało  zakupiony w ramach tego projektu pojazd bezpośredniej dyspozycji zadaniowej wyposażony w specjalistyczny sprzęt i aparaturę do identyfikacji zanieczyszczeń. Sprzęt demonstrowany był przez pracowników Laboratorium: Joannę Kurzawę – Potrymajło, Barbarę Zmysłowską i Andrzeja Stojka. W trakcie prezentacji samochodu przedstawiciele laboratorium informowali społeczeństwo o zakresie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu oraz o stanie środowiska w naszym województwie, wydając zainteresowanym raport o stanie środowiska województwa wielkopolskiego.

Podczas imprezy można było wziąć udział w specjalnie przygotowanych atrakcjach oraz biegu na dwóch dystansach 5 400 lub 10 800 metrów. Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska udział w biegu wzięli: Ewa Makowska, Magdalena Kasprowicz, Katarzyna Kulesza i Paweł Knasiecki. Magdalena Kasprowicz i Paweł Knasiecki zdobyli drugie miejsce w swoich kategoriach.