W dniach od 1 do 15 września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.
Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany:

–    w leśnictwach Kaźmierka i Józefów – okolice miejscowości Stara
                      i Nowa Kaźmierka, Józefów,
–   w leśnictwie Biała Królikowska , okolice miejscowości Białobłoty,
–    w leśnictwie Borowiec, okolice miejscowości Ciświca Stara.

Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 1343,07 ha (mapa w załączeniu).
Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu DIMILIN 480 SC (inhibitor syntezy chityny o działaniu żołądkowym).

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:
„ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 1.09.2016r. do 15.09. 2016r."