Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dokonał wstępnej analizy stężeń substancji gazowych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz ozonu w roku 2015.
Dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu nie stwierdzono przekroczenia żadnego poziomu dopuszczalnego przypisanego właściwemu dla danej substancji okresowi uśredniania wyników pomiarów.
W przypadku ozonu prawo określa dopuszczalną liczbę dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym – wynosi ona 25. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami poziomu docelowego na stanowiskach: w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego, w Borówcu, w Koninie i w Piaskach – Krzyżówce. Przekroczenie stwierdzono natomiast na stanowisku w Kaliszu.
Przekroczenia dla ozonu odnotowano również w przypadku poziomu celu długoterminowego na stanowiskach: w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego, w Borówcu, w Piaskach-Krzyżówce i w Kaliszu. Przekroczenia nie stwierdzono w Koninie przy ul. Wyszyńskiego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego wyznaczono na rok 2020.