Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dokonał wstępnej analizy stężeń pyłu PM2,5 za rok 2015.
     Poziomem normatywnym dla pyłu zawieszonego PM2,5 jest stężenie średnie dla roku kalendarzowego wynoszące 25 μg/m3. 
     Na stanowisku pomiarowym w Poznaniu przy ul. Polanka nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego, natomiast na stanowisku w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej i w Pleszewie przy Al. Mickiewicza stwierdzono przekroczenia. Stężenia pyłu PM2,5 uzyskane w roku 2015 na stanowiskach pomiarowych w Poznaniu i w Kaliszu są niższe od stężeń stwierdzonych w roku 2014. Takiego porównania nie można wykonać dla stanowiska w Pleszewie ponieważ pomiary w tej miejscowości prowadzone są dopiero od stycznia 2015 roku. Niemniej stężenie średnie dla roku uzyskane w Pleszewie jest najwyższe wśród omawianych stanowisk. Należy jednak podkreślić, że podane w tabeli stężenia mogą ulec zmianie po ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2015.

Stanowisko  Rok 2014  Rok 2015 
stężenie średnie dla roku [μg/m3] 
Poznań, ul. Polanka  26 24
Kalisz, ul. H. Sawickiej  29  27 
Pleszew, Al. Mickiewicza  ‒  35