W ślad za ustaleniami dokonanymi z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Panem Andrzejem Jagusiewiczem oraz jego Zastępcą Panem Romanem Jaworskim w dniu 2 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. OSN.

   W pracach grupy wzięli udział, ze strony GIOŚ: Pani Dyr. Lucyna Dygas-Ciołkowska, Pani Ewa Martynko-Pluta, Pani Małgorzata Marciniewicz-Mykieta oraz Pani Hanna Kasprowicz. Ze strony WIOŚ przedstawiciele Wydziałów, Działów Inspekcji i Monitoringu:WIOŚ w Białymstoku, WIOŚ w Bydgoszczy, WIOŚ w Gdańsku, WIOŚ w Lublinie, WIOŚ w Łodzi, WIOŚ w Olsztynie, WIOŚ w Szczecinie, WIOŚ w Warszawie, WIOŚ w Poznaniu. W trakcie spotkania omawiane były zgodnie z programem zatwierdzonym przez Pana Romana Jaworskiego Zastępcę GIOŚ zagadnienia przypisane Zespołowi 1.

   Celem spotkania było:

  • ustalenie kryteriów wyboru podmiotów na OSN do kontroli WIOŚ,
  • ustalenie częstotliwości kontroli wybranych podmiotów,
  • wypracowanie modelu współpracy IOŚ z innymi organami i jednostkami wykonującymi zadania na OSN, tj. RZGW i ARiMR,
  • wypracowanie rozwiązań problemów WIOŚ napotykanych podczas działań kontrolno-monitoringowych podmiotów gospodarujących na OSN poprzez wskazanie propozycji działań mających na celu poprawienie skuteczności kontroli i monitoringu, a także wyznaczenie obszarów współdziałania Wydziału Inspekcji i Wydziału Monitoringu w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli gospodarstw na OSN.

   Na podstawie wiedzy i doświadczeń przedstawicieli GIOŚ i poszczególnych WIOŚ, ustalono kryteria i zakresy działań w omawianej podczas spotkania tematyce. Ww. ustalenia zostaną przekazane do akceptacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.