Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. to drugi pod względem wielkości producent energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce. Od 2005 roku elektrownie ZE PAK S.A. posiadają koncesję na współspalanie biomasy, a tym samym zgodę na produkcję „zielonej energii”. W wyniku podejmowanych inwestycji proekologicznych istotnie zredukowano emisję pyłu oraz SO2 i NOx, co potwierdza stały monitoring powietrza atmosferycznego prowadzony na dwóch stacjach automatycznych pomiarów jakości powietrza, zlokalizowanych przy elektrowni Adamów i w Piotrkowicach. Badane są następujące substancje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon oraz pył zawieszony PM10. W roku 2013 wyniki pomiarów na żadnym z wymienionych stanowisk nie przekraczały wymaganych prawem norm (tabele 1–4).

Tabela 1. Wyniki pomiarów pyłu PM10 metodą automatyczną w 2013 roku

Lokalizacja stanowiska Stężenie pyłu PM10
uśrednianie 24-godzinne − częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym (dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) średnie dla roku [μg/m3] (dopuszczalne 40 μg/m3)
Piotrkowice 14 24
Adamów 13 20

Tabela 2. Wyniki pomiarów NOx, NO2, SO2 i CO metodą automatyczną w 2013 roku

Adres stacji Mierzone zanieczyszczenia [µg/m3]
NOx NO2 NO2 SO2 SO2 SO2 CO
okres uśredniania 1 rok 1 godz. 1 rok 1 godz. 24 godz. 1 rok 8 godz.
wartość dopuszczalna [µg/m3] 30 200 40 350 125 20 10000
Piotrkowice 11 45 10 36 13 4 1869
Adamów 10 43 9 77 28 5 1855

Tabela 3. Wyniki pomiarów ozonu pod kątem ochrony zdrowia w roku 2013

Adres stacji Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym (dopuszczalne nie więcej niż 25 dni ze stężeniem maksymalnym  > 120 µg/m3)
Piotrkowice 12
Adamów 9

Tabela 4. Wyniki pomiarów ozonu pod kątem ochrony roślin w roku 2013

Adres stacji Wartość parametru AOT40 (dopuszczalne 18000 mg/m3*h)
Piotrkowice 6616
Adamów 6950