Ustalono procedurę wpisywania nowych obiektów do programu likwidacji „bomb ekologicznych”

PROCEDURA
wpisywania nowych obiektów do programu likwidacji „bomb ekologicznych”

W celu rozważenia możliwości objęcia programem likwidacji „bomb ekologicznych” kolejnego obiektu przyjęto następującą procedurę:

  1. Należy skierować do GIOŚ wniosek w tej sprawie, zawierający:
  1. szczegółowy opis występującego zagrożenia dla środowiska,
  2. stan formalno-prawny wnioskowanego do programu obiektu,
  3. wstępne informacje na temat techniki i możliwości likwidacji zagrożenia,
  4. przewidywany koszt realizacji zadania likwidacji zagrożenia,
  5. wskazanie czy przedsięwzięcie wymaga przed podjęciem realizacji przeprowadzenia badań i ekspertyz, czy też stan zaawansowania pozwala na podjęcie lub kontynuacje prowadzonych działań.
  1. Wniosek powyższy powinien, przed przekazaniem do GIOŚ, uzyskać pozytywną opinię właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
  2. Po przeanalizowaniu wniosku i ewentualnym wprowadzeniu przez GIOŚ zgłoszonego zadania do programu likwidacji „bomb ekologicznych” beneficjent może złożyć wniosek do NFOŚiGW o udzielenie mu wsparcia finansowego w ramach priorytetu dotyczącego likwidacji „bomb ekologicznych”.
  3. W każdym przypadku nowego zgłoszenia do NFOŚiGW przekazywane są zaktualizowane tabele obejmujące zadania objęte programem „likwidacji bomb ekologicznych” z zaznaczoną datą dokonanej aktualizacji.