W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

W związku z tym, wykazy zawierające informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1–3 ustawy Prawo ochrony środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za cały rok 2013 powinny być przekazane marszałkowi województwa do dnia 31 marca 2014 r. Marszałek województwa przekazuje je wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.