Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., drugi pod względem wielkości krajowy producent energii elektrycznej z węgla brunatnego, wykonuje ciągłe, automatyczne pomiary jakości powietrza na dwóch stacjach zlokalizowanych przy elektrowni Adamów i w Piotrkowicach. Badane są następujące substancje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon oraz pył zawieszony PM10. Wyniki pomiarów wykonanych na wymienionych stanowiskach w roku 2012 nie przekraczały wymaganych prawem norm.

Publikacja pomiarów znajduje się w naszych opracowaniach dotyczących jakości powietrza w województwie wielkopolskim