Pomiary i oceny jakości powietrza

Jakość środowiska jest jednym z czynników wpływających na jakość życia. Dlatego tak ważne jest monitorowanie stanu środowiska i analiza zachodzących w nim zmian, a następnie informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. Stan środowiska podlega ocenie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego oraz koordynowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Wyniki badań i ocen prezentowane są w raportach i komunikatach oraz przez różnego typu serwisy dostępne na stronach internetowych. Jednym z nich jest roczna ocena jakości powietrza zamieszczana corocznie na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu (http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/Monitoring jakosci powietrza/ocena2016.pdf).

W ocenie, na podstawie pomiarów prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu oraz modelowania matematycznego udostępnianego przez GIOŚ, określono stan jakości powietrza w strefach (aglomeracja poznańska, miasto Kalisz, strefa wielkopolska). Każdej z badanych substancji przypisano klasę A (dobry stan jakości powietrza, bez przekroczeń norm) lub klasę C (zły stan jakości powietrza obligujący zarząd województwa do opracowania programu ochrony powietrza. Podkreślić należy, że Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oceny jakości powietrza wykonują tylko w oparciu o metodyki referencyjne lub z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej. Wykonywane są pomiary automatyczne i manualne, a w pyle PM10 oznaczana jest zawartość metali i benzo(a)pirenu. W trosce o najwyższą jakość pomiarów wszystkie urządzenia pomiarowe podlegają nadzorowi metrologicznemu Laboratorium WIOŚ. Prawo polskie wyszczególnia referencyjne metodyki pomiarów, zasady lokalizacji stacji, ich liczbę i zakres mierzonych substancji, w związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych wyszczególnionych w prawie. W ocenie jakości powietrza dla obszarów, które nie są objęte pomiarami, WIOŚ wykorzystuje wyniki modelowania matematycznego. Modelowanie matematyczne stosowane jest również w programach ochrony powietrza wykonywanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.