Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki drugiej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

Dnia 16 marca br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2018 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia roczna,
  • CO – średnia 8-godzinna,
  • benzenu – średnia roczna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • pył PM10 – średnia roczna,
  • pył PM2.5 – średnia roczna.

      W dniach od 01 marca 2017 do 28 lutego 2018 roku najwyższe uzyskane wyniki pomiarów automatycznych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

      Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2018 na następujących stanowiskach pomiarowych:

Strefa Lokalizacja stacji
wielkopolska Gniezno, ul. Paczkowskiego
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka
Pleszew, al. Mickiewicza
Wągrowiec, ul. Lipowa

      Dla pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowisku pomiarowym w Pleszewie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku.