Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki dziesiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

Dnia 16 listopada br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2018 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 1-godzinna i średnia 24-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM10 – średnia 24-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM2,5 – średnia dla roku,
  • tlenku węgla – średnia 8-godzinna,
  • benzenu – średnia dla roku,
  • ołowiu, niklu, arsenu i kadmu – średnia dla roku,
  • benzo(a)pirenu – średnia dla roku.

Wyniki pomiarów automatycznych uzyskane w dniach od 01 listopada 2017 do 31 października 2018 roku dla: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz wyniki oznaczeń stężeń metali w pyle PM10 (ołów, arsen, kadm, nikiel) na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego dla wymienionych substancji.

W przypadku benzo(a)pirenu na stanowiskach pomiarowych w: Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Poznaniu i Wągrowcu stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego.

Dla pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowisku w Pleszewie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku.

Z analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2018 na stanowiskach pomiarowych:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Chwiałkowskiego

Poznań, ul. Dąbrowskiego

Na stanowiskach w: Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie oraz Wągrowcu dopuszczalna krotność przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24 godziny w roku kalendarzowym została już przekroczona.