Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki drugiej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 20 marca br., w oparciu o wyniki pomiarów uzyskane w okresie od 01 marca 2018 do 28 lutego 2019 roku, wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego wartości dopuszczalnych dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia roczna,
  • CO – średnia 8-godzin,
  • benzenu – średnia roczna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • pył PM10 – średnia roczna,
  • pył PM2.5 – średnia roczna.

Wyniki pomiarów automatycznych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna), tak jak w poprzedniej ocenie ryzyka, stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Dąbrowskiego

Poznań, ul. Chwiałkowskiego

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Gniezno, ul. Paczkowskiego

Konin, ul. Wyszyńskiego

Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza

Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka

Piła, ul. Kusocińskiego

Pleszew, al. Mickiewicza

Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia

Wągrowiec, ul. Lipowa

Dla pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowisku pomiarowym w Pleszewie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku.