Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki dziewiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 17 września br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • ozon – maksima dzienne ze stężeń 8-godz.

Dokonano analizy wyników pomiarów z okresu od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz dla ozonu z roku 2017 i 2018.

Stwierdzone w wyżej wymienionym okresie wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

Po dokonaniu analizy wyników pomiarów ozonu dla stacji w Borówcu, w Piaskach – Krzyżówce i w Poznaniu – nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego. Analizy nie przeprowadzono dla stacji w Kaliszu oraz w Koninie, dla których już w czerwcu 2019 r. stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Dąbrowskiego

Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego)

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Gniezno, ul. Paczkowskiego

Nowy Tomyśl, Sienkiewicza

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka

Piła, ul. Kusocińskiego

Pleszew, Al. Mickiewicza

Wągrowiec, ul Lipowa