Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki dziewiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

Dnia 19 października br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2018 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 1-godzinna i średnia 24-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pyłu PM10 – średnia 24-godzinna,
  • ozonu,

Stwierdzone w wyżej wymienionym okresie wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla wymienionych substancji.

Po dokonaniu analizy wyników pomiarów ozonu, w analizowanym okresie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego na stacji w Kaliszu.

Z analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2018 na stanowisku pomiarowym:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Dąbrowskiego

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka

 

Na stanowiskach w: Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Pleszewie oraz Wągrowcu dopuszczalna krotność przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24 godziny w roku kalendarzowym została już przekroczona.