Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki czwartej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

Dnia 18 kwietnia br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2018 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego oraz docelowego dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • ozon – maksima dzienne ze stężeń 8-godz.

Wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz ozonu uzyskane w dniach od 01 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 roku na obszarze województwa wielkopolskiego, nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna), dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2018 na następujących stanowiskach pomiarowych:

 

Strefa

Lokalizacja stacji

strefa wielkopolska

Ostrów Wlkp., ul. Wysocka

 

Na stanowiskach pomiarowych w: Gnieźnie, Pleszewie, Nowym Tomyślu oraz Wągrowcu dopuszczalna krotność przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24 godziny w roku kalendarzowym została już przekroczona.