Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki ósmej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 17 września br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 1-godzinna i średnia 24-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM10 – średnia 24-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM2,5 – średnia dla roku,
  • ozonu– maksima dzienne ze stężeń 8-godz,
  • tlenku węgla,
  • benzenu,
  • ołowiu, niklu, arsenu i kadmu,
  • benzo(a)pirenu.

Dokonano analizy wyników pomiarów z okresu 01 września 2018 do 31 sierpnia 2019 oraz dla ozonu z roku 2017 i 2018.

Odnotowane w wyżej wymienionym okresie wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu, wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu PM10 dla roku kalendarzowego, a także oraz oznaczeń metali w pyle PM10 (ołów, arsen, kadm, nikiel) na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego dla wymienionych substancji.

Po dokonaniu analizy wyników pomiarów ozonu dla stacji w Borówcu, Piaskach – Krzyżówce i w Poznaniu – nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego. Analizy nie przeprowadzono dla stacji w Kaliszu oraz w Koninie, dla których już w czerwcu 2019 r. stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu.

Dla analizowanego okresu stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) stwierdzono wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

 

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Dąbrowskiego

Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego)

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Gniezno, ul. Paczkowskiego

Nowy Tomyśl, Sienkiewicza

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka

Piła, ul. Kusocińskiego

Pleszew, Al. Mickiewicza

Wągrowiec, ul Lipowa