Laboratorium – Informacja ogólna

W skład struktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wchodzi Laboratorium, którego schemat organizacyjny przedstawiono w załączeniu. Działa ono nieprzerwanie – choć w różnych strukturach i różnych lokalizacjach – od roku 1962. Zatrudnia ogółem ok. 100 pracowników merytorycznych – w tym ok. połowy, to personel z wyższym wykształceniem. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonuje badania stanu środowiska i wprowadzanych do niego zanieczyszczeń. W specjalistycznych pracowniach prowadzi się analizy:

 • fizyczno-chemiczne wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleby, odpadów przemysłowych, opakowań, zanieczyszczeń powietrza (imisja), spalin, gazów i pyłów (emisja),
 • hydrobiologiczne wód powierzchniowych,
 • hydromorfologiczne wód powierzchniowych,
 • poziomu hałasu w środowisku i mocy akustycznej urządzeń,
 • promieniowania niejonizującego w środowisku.

Laboratorium wykonuje pełen zakres oznaczeń, wymaganych w postępowaniu administracyjnym i badaniach monitoringowych, zaspakajając potrzeby rejonu swojego działania. Wykorzystywane metody badawcze, oparte na normach i wymogach stosownych przepisów prawnych, są zwalidowane i sprawdzone, posiadają określone niepewności i zakresy stosowalności. Nad zgodnością prowadzonych prac z wdrożonym i obowiązującym w Laboratoriach Systemem Zarządzania, zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czuwa Kierownik ds. Jakości. Kompetencje Laboratorium potwierdzone zostały w certyfikacie akredytacyjnym wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Gwarancją jakości wykonywanych badań jest nie tylko wysokokwalifikowany, przeszkolony specjalistycznie w kraju i zagranicą, z odpowiednim stażem zawodowym personel, lecz również odpowiednio wyposażone pomieszczenia laboratoryjne oraz wysokiej klasy aparatura pomiarowo-badawcza, podlegająca stałemu nadzorowi metrologicznemu i sprawdzaniu. Laboratorium potwierdza swoje kompetencje techniczne uczestnicząc w zewnętrznych (również międzynarodowych) międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Za swój cel nadrzędny stawia rzetelne, bezstronne wykonywanie badań i pomiarów na najwyższym poziomie technicznym oraz spełnienie obecnych i przewidywanych oczekiwań swoich klientów w zakresie poufności, kompetencji i fachowości świadczonych usług. Klientami Laboratorium są :

 • Wydział i Działy Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, zlecające badania związane z prowadzoną działalnością kontrolną,
 • Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, śledzący zmiany zachodzące w środowisku i ich trendy,
 • inni zleceniodawcy (urzędy, instytucje, zakłady przemysłowe, osoby prywatne) – zakres badań uzależniony jest od wymogów klienta i możliwości analitycznych Laboratorium.

Laboratorium, działając w ramach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, posiada również certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001. Funkcja Laboratorium nie ogranicza się jednak tylko do wykonywania analiz. Prowadzi ono również szeroką działalność edukacyjną. Oprócz wykładów dla studentów i pokazów dla młodzieży szkolnej, organizowane są także praktyki i staże zawodowe. Wykwalifikowany personel bierze udział w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i w tworzeniu programów edukacji ekologicznej. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu utrzymuje stałe kontakty z podobnymi laboratoriami w kraju i zagranicą. Jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami, współpracą oraz potencjalnych zleceniodawców, prosimy o kontakt z Kierownikiem Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, tel.: 61 8270 543, fax: 61-8270-522, poczta elektroniczna: b.kudzia@poznan.wios.gov.pl lub Kierownikami Pracowni:

 • Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych w Poznaniu, tel.: 61-8270-560, fax: 61-8270-522, poczta elektroniczna: k.pietruczuk@poznan.wios.gov.pl
 • Analiz Manualnych i Instrumentalnych w Poznaniu, tel.: 61-8270-544, fax: 61-8270-522, poczta elektroniczna: k.ratajczak@poznan.wios.gov.pl
 • Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza w Poznaniu, tel.: 61-8270-549, fax: 61-8270-522, poczta elektroniczna: k.czaja@poznan.wios.gov.pl
 • Analiz Manualnych i Instrumentalnych, Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza w Kaliszu: tel.: 62-7646-330, fax: 62-7663-329, poczta elektroniczna: i.klimaszewska@poznan.wios.gov.pl
 • Analiz Manualnych i Instrumentalnych, Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza w Koninie: tel.: 63-2402-971, fax: 63-2402-950, poczta elektroniczna: j.witkowski@poznan.wios.gov.pl
 • Analiz Manualnych i Instrumentalnych, Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza w Lesznie: tel.: 65-5295-856, fax: 65-5294-841, poczta elektroniczna: k.calujek@poznan.wios.gov.pl
 • Analiz Manualnych i Instrumentalnych, Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza w Pile: tel.: 67-2122-312, fax: 67-2127-235, poczta elektroniczna: m.kowalczewska@poznan.wios.gov.pl

Będziemy niezmiernie wdzięczni za przekazanie nam wszelkich uwag i opinii dotyczących jakości pracy i funkcjonowania naszego Laboratorium.
 


Wnętrze jednego z pomieszczeń laboralotoryjnych Pracowni Analiz Fizyczno-Chemicznych
 
Wnętrze jednego z pomieszczeń laboralotoryjnych Pracowni Badań Biologicznych
 
Wnętrze jednego z pomieszczeń laboralotoryjnych Pracowni Analiz Fizyczno-Chemicznych