Zakres badań prowadzonych przez pracownie laboratorium WIOŚ w Poznaniu

 


61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4
Tel.: (0-61) 827 – 05 – 41,  Fax: (0-61) 827 – 05 – 22
NIP: 972-05-27-579, regon: 000162406 

 

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH
PRZEZ PRACOWNIE LABORATORIUM WIOŚ W POZNANIU

 

Pracownie wchodzące w skład Laboratorium WIOŚ w Poznaniu wykonują pomiary i analizy pobieranych próbek w oparciu o zwalidowane lub sprawdzone referencyjne metody badawcze, wykorzystując zaawansowane techniki analityczne, min. takie jak:

  • – chromatografia GC, GC-MS, HPLC, IC,
  • – spektrometria AAS, ICP, ICP MS,
  • – spektrofotometria IR, UV-VIS.

Zakres prowadzonych badań obejmuje:

  • – pobieranie próbek i wykonywanie analiz w zakresie badań zanieczyszczenia fizykochemicznego  wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, osadów ściekowych, gleby, odpadów i opakowań,
  • – wykonywanie pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza i emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z procesów spalań i technologicznych,
  • – wykonywanie pomiarów hałasu,
  • – wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego.

Szczegółowy zakres badań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, wykonywanych przez Laboratorium WIOŚ w Poznaniu, dostępny jest tutaj.

 

Akty prawne, w których opublikowane są m.in. metodyki referencyjne badań poszczególnych komponentów środowiska, można znaleźć tutaj.