Sprawozdanie z działalności kontrolnej WIOŚ Poznań za rok 2015