Archiwum kategorii: Komunikaty

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki trzeciej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

Dnia 17 kwietnia br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2018 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego oraz docelowego dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • As, Cd, Ni, Pb – średnia roczna,
  • benzo(a)piren – średnia roczna.

   W dniach od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku uzyskane wyniki pomiarów automatycznych oraz manualnych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego.

   Na stanowiskach pomiarowych w: Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim oraz Wągrowcu odnotowano ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

   Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna), dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2018 na następujących stanowiskach pomiarowych:

Strefa Lokalizacja stacji
wielkopolska Gniezno, ul. Paczkowskiego
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka
Wągrowiec, ul. Lipowa

   Na stanowiskach pomiarowych w Pleszewie i w Nowym Tomyślu dopuszczalna krotność przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24 godziny w roku kalendarzowym została już przekroczona.

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 13.04.2018 r. na stacji w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 14.04.2018 r.

 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w marcu 2018

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 marca 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2018
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 1 6 7                   14
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 5 10 12                   27
Poznań, ul. Polanka 2 6 7                   15
Poznań, ul. Dąbrowskiego 6 9 11                   26
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 6 8 9                   23
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 3 5 7                   15
Gniezno, ul. Paczkowskiego 10 11 14                   35
Konin, ul. Wyszyńskiego 2 8 10                   20
Koziegłowy, os. Leśne 6 5 7                   18
Leszno, ul. Kiepury 4 7 6                   17
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 10 22 17                   49
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 5 18 12                   35
Piła, ul. Kusocińskiego 3 10 11                   24
Pleszew, Al. Mickiewicza 8 19 9                   36
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4 9 9                   22
Wągrowiec, ul. Lipowa 8 10 16                   34

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2018.

Przerwa techniczna

W związku z planowaną koniecznością przeprowadzenia kalibracji urządzenia pomiarowego – analizatora na stacji w Borówcu, informujemy, że w dniu 12.04.18 r. nastąpi przerwa w zamieszczaniu wyników pomiarów automatycznych benzenu.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że wszystkie analizatory w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego wznowiły pracę i działają poprawnie.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że na następujących stacjach wystąpiły awarie analizatorów:

Poznań ul. Dąbrowskiego –  NO2, NOx, NO (data wystąpienia awarii 09.04.2018),

Poznań ul. Polanka –  CO (data wystąpienia awarii 09.04.2018).

O ponownym podjęciu pracy przez analizatory zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: