Archiwum kategorii: Komunikaty

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki trzeciej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 16 kwietnia br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego oraz docelowego dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • As, Cd, Ni, Pb – średnia roczna,
  • benzo(a)piren – średnia roczna.

W dniach od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. wyniki pomiarów automatycznych oraz manualnych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego.

Na stanowiskach pomiarowych w: Gnieźnie, Kaliszu, Pile, Poznaniu oraz Wągrowcu odnotowano ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

 

  Strefa

 Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

 Poznań, ul. Dąbrowskiego

 Poznań, ul. Chwiałkowskiego

miasto Kalisz

 Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

 Gniezno, ul. Paczkowskiego

 Nowy Tomyśl, Sienkiewicza

 Piła, ul. Kusocińskiego

 Pleszew, al. Mickiewicza

 Wągrowiec, ul Lipowa

 

 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w marcu 2019

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 marca 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5                   9
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 6 8 2                   16
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9 1                   21
Poznań, ul. Żelazna 5                   5
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4 1                   10
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3                   8
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7                   16
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3                   10
Koziegłowy, os. Leśne 5 2                   7
Leszno, ul. Kiepury 7 8 1                   16
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10 2                   19
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11 3                   24
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7                   11
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13 4                   28
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2 2                   9
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8 2                   19

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 08.04.2019 r. na stacjach pomiarowych w Poznaniu, Borówcu, w Kaliszu oraz w Koninie odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno się utrzymywać w dniu dzisiejszym tj. 09.04.2019 r.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że wszystkie urządzenia pomiarowe stacji w Kaliszu, Koziegłowach oraz w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego pracują poprawnie.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla dwutlenku siarki w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego oraz w Koziegłowach spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 15.03.2019 r. i 19.03.2019 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Zakończenie przerwy technicznej – stacja Konin

Informujemy, że zakończono planowane prace techniczne w stacji Konin i stacja pracuje poprawnie.

Przerwa techniczna-stacja Konin

W związku z planowanymi pracami technicznymi na stacji w Koninie informujemy, że od dnia 04.10.18 r. nastąpi przerwa w zamieszczaniu wyników pomiarów automatycznych w pełnym zakresie pomiarowym stacji. O zakończeniu prac zawiadomimy odrębnym komunikatem.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla CO w Kaliszu spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 17.09.2018 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: