Archiwum kategorii: Komunikaty

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 17.02.2019 r. na stacjach pomiarowych w Poznaniu  przy ul. Dąbrowskiego i ul. Żelaznej oraz w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym tj. 18.02.2019 r.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w styczniu 2019

Odnotowana w dniach od 01 do 31 stycznia 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4                       4
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 6                       6
Poznań, ul. Polanka                      
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11                       11
Poznań, ul. Żelazna                      
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5                       5
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5                       5
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9                       9
Konin, ul. Wyszyńskiego 7                       7
Koziegłowy, os. Leśne 5                       5
Leszno, ul. Kiepury 7                       7
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7                       7
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10                       10
Piła, ul. Kusocińskiego 4                       4
Pleszew, Al. Mickiewicza 11                       11
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5                       5
Wągrowiec, ul. Lipowa 9                       9

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla tlenku węgla w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego i w Kaliszu spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 12.01.2019 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator tlenku węgla w Kaliszu wznowił pracę i działa poprawnie.

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki dziesiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

Dnia 16 listopada br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2018 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 1-godzinna i średnia 24-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM10 – średnia 24-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM2,5 – średnia dla roku,
  • tlenku węgla – średnia 8-godzinna,
  • benzenu – średnia dla roku,
  • ołowiu, niklu, arsenu i kadmu – średnia dla roku,
  • benzo(a)pirenu – średnia dla roku.

Wyniki pomiarów automatycznych uzyskane w dniach od 01 listopada 2017 do 31 października 2018 roku dla: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz wyniki oznaczeń stężeń metali w pyle PM10 (ołów, arsen, kadm, nikiel) na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego dla wymienionych substancji.

W przypadku benzo(a)pirenu na stanowiskach pomiarowych w: Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Poznaniu i Wągrowcu stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego.

Dla pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowisku w Pleszewie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku.

Z analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2018 na stanowiskach pomiarowych:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Chwiałkowskiego

Poznań, ul. Dąbrowskiego

Na stanowiskach w: Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie oraz Wągrowcu dopuszczalna krotność przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24 godziny w roku kalendarzowym została już przekroczona.

Zakończenie przerwy technicznej – stacja Konin

Informujemy, że zakończono planowane prace techniczne w stacji Konin i stacja pracuje poprawnie.

Przerwa techniczna-stacja Konin

W związku z planowanymi pracami technicznymi na stacji w Koninie informujemy, że od dnia 04.10.18 r. nastąpi przerwa w zamieszczaniu wyników pomiarów automatycznych w pełnym zakresie pomiarowym stacji. O zakończeniu prac zawiadomimy odrębnym komunikatem.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla CO w Kaliszu spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 17.09.2018 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: