Archiwum kategorii: Aktualności

Konsultacje projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o możliwości zapoznania się z treścią projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 oraz wniesienia do nich uwag.

Konsultacje projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem przedmiotowego planu i składania uwag.

GIOŚ informuje

W ślad za artykułem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujemy, że „śledząc w internecie informacje na temat stężeń pyłu zawieszonego generowane za pomocą niskokosztowych czujników, należy mieć na uwadze, iż pomiary te mogą być obarczone bardzo dużym błędem, a w przypadkach skrajnych mogą być one całkowicie nieprawidłowe, co w konsekwencji może wprowadzać użytkowników tych informacji w błąd”.

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Aplikacja mobilna prezentująca wyniki pomiarów jakości powietrza finalistą konkursu Dobry Wzór 2016

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce przygotowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, która prezentuje bieżące dane o jakości powietrza w Polsce jest już dostępna na smartfony oraz komputery z systemem Windows. Aplikacja dostępna była dotychczas na urządzenia z systemem Android i iOS (Apple).

UWAGA

Ze względu na złą jakość powietrza w Poznaniu w dniu dzisiejszym (23.01.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze).

UWAGA

Ze względu na złą jakość powietrza w Kaliszu w dniu dzisiejszym (17.01.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC, który służy do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

RDLP w Pile ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (dero-gację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 S.C.

Środek ten wykorzystywany jest do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

Pomiary pyłu PM10 i PM2,5

     W związku z wejściem w chłodny sezon roku i rozpoczęciem ogrzewania pomieszczeń w sektorze komunalno-bytowym, mogą wystąpić przekroczenia norm dobowych dla pyłu PM10.

     Pomiary jakości powietrza prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W badaniach zawartości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu stosowane są dwie uzupełniające się metody:

  • metoda grawimetryczna (referencyjna), która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru;
  • metoda automatyczna, posiadająca wykazaną równoważność do metody referencyjnej.